Pseudeutropius atherinoides

Striped Indian glass catfish

Pseudeutropius atherinoides, Gestreifter Indischer Glaswels, Striped Indian glass catfish, Throughaut India, X79130
code: FSWFT0879


Exif Keywords:
Exif ImageDescription: Pseudeutropius atherinoides, Gestreifter Indischer Glaswels, Striped Indian glass catfish, Throughaut India, X79130

Viewed 5214 times